Grupla Psikolojik Danışma

Grupla Psikolojik Danışma
 
Psikolojik danışma grupları, üyeleri hem güçlü hem de zayıf yönleriyle içtenlikle kabul eden, lider ve üyeler arasında anlamlı bir ilişki oluşturan, üyelerin birbirine yardım etmesi için onları cesaretlendiren, iş birliğini teşvik eden, her üyeyi olabildiğince sürece katmak için destekleyen, problem çözme konusunda adım atması için yönlendiren, çatışmalar üstünde en etkili biçimde çalışmasını sağlayan, ilişkilerde yeni ve farklı yaşantılar deneyimlemeleri için olanaklar sağlayan, hem bireyin hem de grubun sürekli gelişiminin lider tarafından izlenmesi ve bunun etkili biçimde kullanılması için gerekli kaynakları yaratan uygulamalardır. Tüm bu eylemlerin çıkış noktası ise yardım aldıkları ve desteklendikleri sürece bireyin gelişmesi ve değişim için gerekli adımları atabilmesi konusunda olumlu bir bakış açısı ve inanca sahip olunmasıdır.

Psikolojik yardım gruplarının odak noktası, kişinin hem kendi farkındalığının, hem de başkaları ile ilgili olan farkındalığının artmasına, yaşamında gerçekleştirmek istediği değişiklikleri daha iyi anlamasına yardımcı olmak ve kişiye bu değişiklikleri yapabilmesinde destek olacak yeni beceriler ve kaynaklar kazandırmaktır. Yalom (1995) ’a göre gruplara katılan danışanların ortak özelliği, kendilerini yeterli derecede değerli bulmamaları ve yaşamlarında olumlu kişiler arası ilişkiler kurma ve devam ettirme konusunda güçlük çekmeleridir. Bunun nedenlerini açıklarken Yalom (1995), üyelerin işlevsel olmayan birtakım kişiler arası davranış ve düşünce kalıpları kullandıklarını vurgulamıştır.

Buna göre, değişimin yaşanması için bu etkisiz ve katı kalıpların daha işlevsel olanlar ile değiştirilmesi gerekir. Grup, kişiye değerli olduğunu gösteren, ona sıkıntılarıyla baş etmesi için güç veren, dolayısı ile diğerleriyle etkili iletişim kurabilmesinde ve yeniden onlarla bağlantıya geçebilmesinde yardımcı olacak becerileri kazandıran bir ortam sunar. Elbette gruba gelen üyelerin daha kişisel sorunları bulunabilir. Ancak, pek çok kişisel sıkıntının çıkış noktası veya ulaştığı nokta, kişiler arası ilişkilerdeki bazı çarpıklıklardır. Bu nedenle grupla psikolojik danışmanın temelinde, bireyin kendine odak olarak belirlediği bu kişiler arası yaklaşım yatar.

Etkili İletişim Grup çalışmaları

İletişim kurmakta zorluk çeken, kendini ifade etme konusunda sorunlar yaşayan danışanlarımıza açık olan bir grup çalışmasıdır. Etkili ve doğru iletişim tekniklerinin öğretildiği, pratik uygulamalarla zenginleştirilmiş bir programdır.

Sınav Kaygısı Eğitimi Çalışmaları

Çoğu öğrencinin başarısını olumsuz etkileyen sınav kaygısını azaltmaya yönelik bir çalışmadır. Bu kaygının nedenlerini sorgulayan, verdiğimiz ruhsal ve bedensel tepkileri ve bunlarla nasıl başa çıkacağımızı gösteren, gevşeme ve nefes egzersizlerinin de öğretildiği grup eğitimidir.

Atılganlık Eğitimi Grup çalışmaları

“Hayır” diyebilme, temel haklarımıza sahip çıkma, girişken olma gibi kişisel başarımızı destekleyen özellikleri geliştirmeyi amaçlar.

Seminerler

Hazırlık öğrencilerine yönelik “Irregular Öğrenci Olmak”, “Hazırlık Öğrencisi Olmak” ve “Üniversite Yaşamına Uyum” gibi konularda bilgilendirici çalışmalar yürütülmektedir.